ADMINISTRATIVE STAFF


Office

Staff Member

Tel

Email

Administrative Office

TANG Yueming

+86-571-88982142

ymtang@zju.edu.cn

CHEN Xingyi

+86-571-88982191

chenxingyi@zju.edu.cn

LIU Wei

+86-571-88982142

Liuwei1024@zju.edu.cn

Human Resources Management Office

LU Huangping

+86-571-88982559

luhuangping@zju.edu.cn

Teaching Management Office

(Undergraduate students)

GUO Yafang

+86-571-88982400

yfguo@zju.edu.cn

ZHANG Huaxian

zhanghx@zju.edu.cn

Teaching Management Office

(Graduate students)

FENG Shuijuan

+86-571-88982192

shjfeng@zju.edu.cn

CHENG Meng

chengmeng@zju.edu.cn

Research and Development Office

ZOU Liming

+86-571-88982726

lmzou@zju.edu.cn

WU Xiaoxiao

+86-571-88982554

wuxiaoxiao@zju.edu.cn

Student Affairs Office (League Committee)

HUA Xiangli

+86-571-88982516

hxl@zju.edu.cn

MEI Mei

+86-571-88982552

Meimei1994@zju.edu.cn

Experiment Center

SHEN Mingwei

+86-571-88982906

shendu@zju.edu.cn

WU Xiaoqin

+86-571-88982156

wuxiaoqin65@vip.sina.com

YIN Yuanming

+86-571-88982156

yinyuanming@sina.com

YE Sheng

+86-571-88982906

yeszd@zju.edu.cn

LU Jiangfeng

+86-571-88982653

lujf@zju.edu.cn

QIAN Xiangqun

+86-571-88982653

zdqxq@zju.edu.cn

YU Yonghua

+86-571-88982820

yhyu@zju.edu.cn

WU Dan

+86-571-88982156

processing@zju.edu.cn

LI Yang

+86-571-88982498

ly3143@zju.edu.cn

CHENG Huan

+86-571-88982463

pengchenghuanlan@163.com

  • 866 Yuhangtang Road · Hangzhou · Zhejiang Province· China

  • Tel : +86-571-88982192

Copyright © 2018 College Of Education ,Zhejiang University.All Rights Reserved

195564 visits